W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w MindCloud Siedlce (zwany dalej MCS) odpowiada Dyrektor: Tomasz Kalinowski.
 • MCS pracuje w godzinach 14.30-19.30
 • Liczba osób która może jednorazowo przebywać w salach licząc 1,5 m2 na osobę to: w Sali niebieskiej 16 osób, w sali zielonej 20 osób
 • Do MCS nie będą wpuszczani: dzieci oraz zleceniobiorcy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 • W MCS dzieci ani zleceniobiorcy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 • Na tablicy ogłoszeń w korytarzu budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dyrektor placówki zapewnia:

 • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;
 • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do MCS.
 • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
 • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor:

 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 • dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
 • informuje rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

Każdy zleceniobiorca placówki zobowiązany jest:

 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 • Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 • Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Dezynfekować ławki i krzesła po każdej grupie szkoleniowej
 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 • Ciągi komunikacyjne – myją
 • Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją
  i dezynfekują;
 • Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
 • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 • Pracują w rękawiczkach.

Trenerzy:

 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • dezynfekują  ławki  i wietrzą salę po każdej grupie szkoleniowej
 • sprawdzają czy dzieci przynoszą swoją wyprawkę: piórnik, segregator z materiałami, kostki. Jeżeli dziecko nie ma swoich udostępnia z MCS, po użyciu oddaje dziecku do domu, ewentualnie, jeżeli się da to dezynfekuje.
 • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety i dezynfekowały po wejściu do MCS
 • dbają o to, by dzieci nie kontaktowały się z grupami w Sali obok, innymi trenerami czy osobami obecnymi w MCS w danym momencie

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z MCS.

 • W holu może przebywać maksymalnie 13 osób
 • Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych na 1 piętrze, gdzie dziecko jest sprawnie przekazane trenerowi/ opiekunowi. W przypadku 4-5 latków rodzic może wejść by pomóc przebrać się dziecku
 • Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek.
 • Rodzic dba o to, aby dziecko po wejściu do MCS zdezynfekowało ręce
 • W przypadku stwierdzenia przez trenera objawów chorobowych u dziecka, trener nie pozwala wejść dalej i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 • Odbiór dziecka: Rodzic wchodzi w maseczce czy przyłbicy do holu, dezynfekuje ręce, uczestniczy w podsumowaniu zajęć, które przeprowadza trener (dzieci w tym czasie przebywają w sali). Po zakończonym podsumowaniu Rodzic odbiera dziecko.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 • W MCS wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 • Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 • W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika MCS, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 • Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 • Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do MCS kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 • Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 • Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w MCS od dnia 1września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 • Wszyscy zleceniobiorcy placówki zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.