balones

Urodziny w formie warsztatów dla dzieci 1-6 klasy

Davinci

Urodziny z Drukiem 3D

Zapraszamy na 2 godzinny warsztat z projektowania i druku 3D. Uczestnicy poznają działanie drukarki 3D, nauczą się samodzielnie projektować obiekty 3D jak np. miecz Minecraft, poznają obsługę programu 3D oraz wydrukują i zabiorą do domu własny przedmiot 3D.

Miecz

Urodziny z Minecraft'em

Zapraszamy na 2 godzinny warsztat Minecraft. Uczestnicy poznają niezwykłą mapę z specjalnie przygotowanymi modami, nauczą się kraftować mapy w MC kreatorze, będą rywalizować na naszym serwerze, oraz bawić się na arenie minecraft.

Youtube

Urodziny YouTube'ra

Zapraszamy na 2 godzinny warsztat YouTube'ra. Uczestniczy poznają podstawy tworzenia materiału filmowego, edycji nie liniowej w programie video, nauczą się dodawania efektów wizualnych i dzwiękowych. Stworzą swój film oraz transmiję. Pobiorą darmowe podkłady dzwiękowe oraz poznają wszystkie tajniki YouTube'ra.

Dron

Urodziny z Dronem

Zapraszamy na 2 godzinny warsztat lotów dronem. Uczestnicy poznają podstawy pilotażu, nawigacji w przestrzeni powietrznej, poznają budowe oraz działania dronów, kamer video, ogniw, napędów, oprogramowania do sterowania. Będa brać udział w misjach bojowych i szpiegowskich, wykonają samodzielnie loty wyścigowe.

Nie udostępniamy Twojego emaila innym. Regulamin RODO dostępny na stronie.
Potwierdzamy rezerwacje miejsca telefonicznie
Każde dziecko ma indywidulany komputer
Soboty 17:30 - 19:30 lub Niedziele 12:00-14:00
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MindCloud Siedlce, MCS Tomasz Kalinowski, ul. Starpowiejska 29, NIP 5832207263.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do naszego działu obsługi klienta. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: siedlce@mindcloud.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podpisywania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, podczas elektronicznej rejestracji na Dni Otwarte, warsztaty czy półkolonie, lub wypełnienia formularzy konkursowych na iventach.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Akademię Nauki?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług/zajęć;
dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Akademii nauki w Siedlcach, którym jest:

monitorowanie Państwa potrzeb związanych z edukacja dziecka
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
zapewnienie obsługi płatności;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

gromadzenia danych ze stron;
organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

imię i nazwisko,pesel rodzica, bądź opiekuna prawnego kursanta, imie i nazwisko kurstana, adres zamieszkania adres e-mail, numer telefonu,
w przypadku zajęć wakacyjnych, półkolonii poprosimy Państwa o nr pesel uczestnika półkolonii, oraz podstawową informacje o zdrowiu dziecka, co wynika z przepisów prawa w tym zakresie.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zajęć w Akademii nauki w Siedlcach.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec MCS MindCloud w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług; w razie konieczności firma księgowa, urząd podatkowy , bądź firma windykacyjna.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MindCloud w Siedlcach zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w MindCloud Siedlce
Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin stanowi wykaz podstawowych obowiązków z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Szkole MindCloud w Siedlcach, zgodnie z RODO
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych umów między przetwarzającym a powierzającym, użytkowników systemów informatycznych z dostępem do danych osobowych upoważnionych przez administratora na piśmie.
Każdy z wymienionych podmiotów jest zobowiązany do zapoznania się z dokument i bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim zasad
Administratorem danych osobowych w Szkole jest Tomasz Kalinowski jest dyrektor szkoły.
Funkcje Inspektora Ochrony Danych sprawuje p. Tomasz Kalinowski / firma MindCloud Siedlce .
Rozdział 2 Zasady korzystania z internetu

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z internetu wyłącznie w celach służbowych.
Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła. Pliki takie powinny być ściągane tylko za każdorazową zgodą osoby upoważnionej do administrowania infrastrukturą IT i tylko w uzasadnionych przypadkach.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody w infrastrukturze IT spowodowane przez oprogramowanie instalowane z Internetu.
Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo ze względu na zainstalowane na nich szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem.
Zabrania się w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą W tej sytuacji należy „kliknąć” na ikonę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet.
Rozdział 3 Zasady korzystania z poczty elektronicznej

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do korzystania z poczty elektronicznej tylko w celach służbowych.
W przypadku przesyłania danych osobowych poza szkołę należy wykorzystywać mechanizmy kryptograficzne (hasłowanie wysyłanych dokumentów lub plików zzipowanych, podpis elektroniczny).
W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry lub znaki specjalne a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
Każdy użytkownik przed wysłaniem poczty jest zobowiązany sprawdzić poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
W celu ochrony przed zainfekowaniem komputera użytkownika i komputerów pracujących w sieci (kryptowirusy) zabrania się otwierania załączników (plików) w mailach nawet od prawdopodobnie znanych użytkownikowi nadawców bez weryfikacji nadawcy.
Zabrania się, bez weryfikacji wiarygodności nadawcy „klikać” na hiperlinki w mailach. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do zainfekowania komputera użytkownika i innych pracujących w sieci.
Wszystkie przypadki e-maili budzących podejrzenie należy zgłaszać administratorowi sieci/ informatykowi.
Przy wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”.
Zabrania się rozsyłania maili z tzw. „ łańcuszkami szczęścia”. Adres mailowy prywatny służy wyłącznie do korespondencji służbowej.
Nakazuje się okresowe czyszczenie poczty z nieaktualnych -e- mali i opróżnianie kosza.
Zakazuje się wysyłania korespondencji służbowej na prywatne skrzynki pocztowe pracowników lub innych osób.
Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej dla celów prywatnych wyłącznie okazjonalnie i powinno być to ograniczone do niezbędnego minimum.
Korzystanie z poczty elektronicznej dla celów prywatnych nie może wpływać na jakoś i ilość świadczonej przez Użytkownika pracy oraz na prawidłowe i rzetelne wykonywanie przez niego obowiązków służbowych.
Użytkownicy nie mają prawa korzystać z poczty elektronicznej w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub nietycznym i naruszającym cudzą godność i prywatność
Zabrania się dokonywanie w sieci zakupów, rezerwacji usług lub świadczeń na rzecz użytkownika oraz dokonywania bankowych z prywatnego konta.
Użytkownik bez zgody Pracodawcy nie ma prawa wysyłać wiadomości zawierających dane osobowe dotyczące Pracodawcy / Zleceniodawcy, jego pracowników, klientów, dostawców lub kontrahentów za pośrednictwem Internetu, w tym przy użyciu prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej.
Wszelkie przesyłane dokumentów, opracowania, jak i i innych treści przesyłane przez użytkownika podlegają zasadom ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, które użytkownik jest obowiązany przestrzegać.
Rozdział 4 Regulamin użytkowania komputerów przenośnych

Każdy Użytkownik komputera przenośnego winien zapoznać się z Regulaminem użytkowania komputerów przenośnych oraz pisemnie zobowiązać się do jego
W przypadku przechowywania na komputerze przenośnym danych osobowych lub stanowiących tajemnicę Pracodawcy, Użytkownik zobowiązany jest do ich przechowywania na dysku szyfrowanym, zabezpieczonym co najmniej 8- znakowym hasłem (duże, małe litery, znaki specjalne lub cyfry).
Na komputerach przenośnych przeznaczonych do zewnętrznych prezentacji multimedialnych nie powinny, o ile jest to możliwe, znajdować się dane osobowe lub stanowiące tajemnicę Pracodawcy.
W przypadku kradzieży lub zgubienia komputera przenośnego, Użytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym osobę odpowiedzialną za ochronę danych tj. Administratora Danych lub IOD, zaznaczając jednocześnie, jakiego rodzaju dane były na tym urządzeniu przechowywane.
Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia komputera przenośnego w czasie transportu, a w szczególności:1) zaleca się przenoszenie go w specjalnym futerale; 2)zabrania się pozostawiania komputera przenośnego w samochodzie podczas postoju w miejscu publicznym bez nadzoru; 3)podczas jazdy samochodem zaleca się przechowywanie komputera przenośnego pod tylnym siedzeniem kierowcy.
W przypadku, gdy komputer przenośny pozostawiony jest w miejscu dostępnym dla osób nieupoważnionych, Użytkownik jest zobowiązany do stosowania kabla zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to zabezpieczenia komputera na stanowisku pracy, podczas konferencji, prezentacji, szkoleń, targów itp.
W przypadku pozostawiania komputerów przenośnych w szkole zaleca się umieszczanie ich po zakończeniu pracy w zamykanych szafkach.
Użytkownik komputera przenośnego jest zobowiązany do regularnego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych na serwerze lub na określonych nośnikach (pendrive, CD, DVD). Nośniki z takimi kopiami powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, z uwzględnieniem ochrony przed dostępem osób niepowołanych.
Pracując na komputerze przenośnym w miejscach publicznych i środkach transportu, Użytkownik zobowiązany jest chronić wyświetlane na monitorze informacje przed wglądem osób nieupoważnionych.
Rozdział 5 Zasady wynoszenia nośników z danymi osobowymi poza szkołę

Użytkownicy nie mogą wynosić poza szkołę bez zgody Administratora danych żadnych wymiennych elektronicznych nośników informacji, tj. wymienne twarde dyski, pen-drive, płyty CD, DVD, pamięci typu Flash.

W sytuacjach koniecznych, za zgodą Administratora danych, wynoszone nośniki wymienne muszą być zaszyfrowane, a pliki opatrzone hasłem.
Zabrania się wynoszenia poza szkołę dokumentacji papierowej, zwierającej dane osobowe (dzienniki, arkusze ocen). W przypadku innej dokumentacji (prace klasowe, listy uczestników wycieczek, dokumentacja wycieczek) należy ją przenosić w zamykanych teczkach lub w innej bezpiecznej formie.
W przypadku przesyłania dokumentacji j/w należy korzystać z zaufanych firm kurierskich, za pokwitowaniem i w opakowaniach gwarantujących niedostępność osób trzecich.
Rozdział 6 Zasady tworzenia kopii zapasowych

Zbiory danych osobowych w systemie informatycznych są zabezpieczane przed utratą lub uszkodzeniem za pomocą: 1) urządzeń zabezpieczających przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,2) sporządzania kopii zapasowych (kopie pełne).
W szczególnych sytuacjach, np. przed aktualizacją lub zmianą oprogramowania lub systemu należy wykonać bezwzględnie pełną kopię zapasową systemu.
Kopie zapasowe zbiorów danych należy okresowo sprawdzać pod kątem ich przydatności do odtworzenia w przypadku awarii systemu.
Nośniki danych po ustaniu ich użyteczności należy pozbawić danych lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczyt danych.
Kopie całościowe przechowywane są przez 5 lat. Rozdział 7 Zasady zabezpieczenia dokumentacji papierowej z danymi osobowymi
Rozdział 7 Zasady zabezpieczania dokumentacji papierowej z danymi osobowymi

Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do stosowania tzw. „Polityki czystego biurka”. Polega ona na zabezpieczaniu (zamykaniu) dokumentów np. w szafach, biurkach, pomieszczeniach przed kradzieżą lub wglądem osób nieupoważnionych po godzinach pracy lub podczas ich nieobecności w trakcie godzin pracy.
Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do niszczenia dokumentów i wydruków w niszczarkach lub utylizacji ich w specjalnych bezpiecznych pojemnikach z przeznaczeniem do bezpiecznej utylizacji
Zabrania się pozostawiania dokumentów z danymi osobowymi poza zabezpieczonymi pomieszczeniami, np. w korytarzach, na kserokopiarkach, drukarkach, w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
Zabrania się wyrzucania niezniszczonych dokumentów na śmietnik lub porzucania ich na zewnątrz, np., na terenach publicznych miejskich lub w lesie
Rozdział 8 Procedura niszczenia danych na nośnikach elektronicznych

W odniesieniu do nośników przenośnych (pen-drive’y) oraz nośników danych zainstalowanych w komponentach informatycznych – złomowanych stosowane są mechanizmy bezpiecznego kasowania informacji: 1) za pomocą specjalistycznego oprogramowania 2) przy użyciu demagnetyzacji; 3) poprzez fizyczne niszczenie (pocięcie, spalenie) nośników;
Wyznaczony administrator dokonuje kontroli prawidłowości usunięcia informacji.
Nośniki usuwalne, które nie mogą być ponownie wykorzystane, są niszczone.
Za właściwe skasowanie informacji zawartej na nośniku przenośnym lub w pamięci masowej stacji roboczej odpowiada użytkownik.
Za kasowanie informacji z pamięci masowych serwerów oraz nośników kopii archiwalnych i zapasowych odpowiada administrator danych.
Niszczenie nośnika zostaje odnotowane w protokole zniszczenia.
Rozdział 9 Procedura niszczenia danych na nośnikach papierowych

Dokumentacja papierowa niszczona jest w niszczarkach paskowych.
Rozdział 10 Procedura napraw w serwisach zewnętrznych

Komputery przeznaczone do naprawy należy wysyłać bez dysków a urządzenia mobilne bez kart pamięci.
W przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku należy je wpierw trwale usunąć z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
W przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku – rekomendowane jest zawarcie specjalnego zapisu w umowie serwisowej, gwarantującego bezpieczną naprawę (należy na to zwrócić uwagę przy zakupach sprzętu).
W przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku – rekomendowane jest przekazywanie do naprawy uszkodzonego sprzętu z danymi zaszyfrowanymi na dysku / karcie pamięci. Sprzęt przekazywany jest do serwisu bez podawania hasła.
Rekomendowane jest korzystanie z serwisu, który dokonuje napraw u klienta (umowy gwarancyjne on-site
Rozdział 11 Postępowanie dyscyplinarne

Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu potraktowane będą jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub naruszenie zasad współpracy.
Postępowanie sprzeczne z powyższymi zasadami może też być uznane przez Pracodawcę za naruszenie przepisów karnych zawartych w ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016

Regulamin
§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Justyna Płatek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MINDCLOUD Justyna Płatek”, ul. A. German 18, 01-794 Warszawa, NIP: 7393679586, będącą Franczyzodawcą Usługodawcy,
Dziecko – dziecko biorące udział w Kursie lub Półkoloniach na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
Kurs – kurs dla dzieci, w którym Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Kursy opisane są w Serwisie,
Półkolonie – zajęcia dla dzieci, w których Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Półkolonie opisane są w Serwisie,
Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://mindcloudsiedlce.pl/regulamin, podlegający akceptacji w procesie zawierania Umowy,
Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://mindcloudsiedlce.pl,
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu Kursu lub zorganizowaniu Półkolonii z udziałem Dziecka, w grupie składającej się z określonej liczby osób, zgodnie z programem Kursu lub Półkolonii opisanych w Serwisie,
Usługodawca – podmiot, z którym Klient zawiera Umowę – Franczyzobiorca Administratora; Usługodawcą w niektórych przypadkach może być Administrator.
§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy z Usługodawcą.
Usługodawcami są partnerzy franczyzowi prowadzący Kursy lub Półkolonie pod marką MindCloud. Usługodawcą w niektórych przypadkach może być również Administrator, jeżeli tak wynika z opisu w Serwisie. Jeżeli w danym przypadku Usługodawcą nie jest Administrator, rola Administratora sprowadza się wyłącznie do umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu – Administrator nie jest stroną takiej Umowy.
Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),
aktywny adres e-mail.
Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych, tj.:
adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu Klienta,
imię i nazwisko oraz wiek Dziecka,
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Administratora.
§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
Administrator zapewnia również Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci adresu e-mail.
Newsletter polega na tym, że Administrator przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z MindCloud.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Klienta w ramach newslettera.
Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.
Wszelkie reklamacje związane z usługami, o których mowa powyżej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@mindcloud.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz opisać przedmiot reklamacji, uzasadnić reklamację i przedstawić swoje roszczenia związane z reklamacją. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail wskazany w reklamacji.
§ 4

Zawarcie Umowy

W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
wybrać interesujący Klienta Kurs lub Półkolonie i przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Rezerwuj miejsce”,
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu,
złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy, w tym zaakceptować Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy; akceptacja powinna być poprzedzona uważną lekturą Regulaminu),
kliknąć w przycisk „Zawieram umowę i płacę zaliczkę”.
Po kliknięciu w przycisk „Zawieram umowę i płacę zaliczkę”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności systemu Przelewy24.pl celem dokonania zapłaty zaliczki z tytułu zawieranej Umowy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
Umowa zawierana jest zawsze z Usługodawcą, którego dane uwidocznione są w opisie Kursu lub Półkolonii, którymi zainteresowany jest Klient. Jeżeli w danym przypadku Usługodawcą nie jest Administrator, rola Administratora sprowadza się wyłącznie do umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu – Administrator nie jest stroną takiej Umowy.
Umowa zawierana jest na czas trwania Kursu lub Półkolonii. Czas trwania wskazany jest zawsze w opisie Kursu lub Półkolonii dostępnym w Serwisie.
Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem Dziecka i powierza Usługodawcy prowadzenie Kursu lub Półkolonii dla tego Dziecka w czasie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem oraz programem Kursu lub Półkolonii.
W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
§ 5

Płatność

W ramach procesu zawierania Umowy opisanego w § 4 Regulaminu, Klient dokonuje zapłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu Umowy.
Płatność zaliczki dokonywana jest na rzecz Usługodawcy. Na prośbę klienta fakturę dokumentującą płatność zaliczki oraz pozostałej kwoty płatności za kurs Klient otrzyma w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Płatność zaliczki możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24.pl. Operatorem systemu jest firma PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest jako Krajowa Instytucja Płatnicza do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
Pozostałą część należnego Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenia, Klient zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy w sposób określony w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość. Płatności regulowane są z góry, a pierwsza rata jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na zajęciach.
W momencie zakupu, wypełniając formularz zgłoszenia w Serwisie, Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności pozostałej kwoty za Kurs (ratalnie, jednorazowo) i jest zobowiązany do regulowania płatności w terminach wynikających z wybranej formy rozliczenia.
W przypadku opóźnienia płatności Dziecko może zostać zawieszone lub skreślone z listy uczestników i nie mieć prawa do dalszego uczestniczenia w zajęciach programowych. Rodzic jest w dalszym ciągu zobowiązany do płatności wszystkich opłat wynikłych z trwania Umowy.
Organizator zastrzega sobie prawo do windykacji należności
§ 6

Rezygnacja

Klient może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie zrezygnować z uczestnictwa Dziecka w Kursie lub Półkoloniach najpóźniej do 7 dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu lub Półkolonii.
Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia Usługodawcy w formie pisemnej. Przez formę pisemną strony rozumieją również wiadomość e-mail.
W razie odstąpienia od Umowy z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zwróci Klientowi zaliczkę. W razie rezygnacji z uczestnictwa Dziecka w Kursie lub Półkoloniach po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zaliczka nie podlega zwrotowi.
Klient może wypowiedzieć Umowę w trakcie trwania Kursu lub Półkolonii z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty rat wynagrodzenia, których termin płatności przypada w trakcie trwania Umowy. Wypowiedzenie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
Usługodawca może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie odwołać Kurs lub Półkolonie nie później niż dzień przed terminem rozpoczęcia Kursu lub Półkolonii w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji, Usługodawca zwróci Klientowi w terminie do 7 dni roboczych wszelkie dokonane przez Klienta płatności z tytułu Umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Na tej podstawie można odmówić konsumentowi odstąpienia w przypadku zbyt krótkiego terminu albo w przypadku próby odstąpienia po wykonaniu umowy.
§ 7

Usługa

Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
W ramach Kursu lub Półkolonii Dziecko ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z dostępnym w serwisie harmonogramem zajęć wchodzących w program wybranego Kursu lub Półkolonii. Program oraz daty spotkań znajdują się w opisie Kursu lub Półkolonii widocznym w Serwisie lub w przypadku Kursów Online są ustalane z wyprzedzeniem indywidualnie z Klientem.
Dziecko bierze udział w zajęciach za zgodą i na wniosek Klienta.
Klient określa wszystkie osoby upoważnione do odbioru Dziecka z zajęć.
Dziecko powinno stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Dziecko uporczywie postępujące w sposób rażący wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników zajęć może zostać usunięte z Kursu lub Półkolonii. W takim przypadku, Usługodawca zwróci Klientowi nadpłaconą kwotę za pozostałą część Kursu lub Półkolonii.
Jeżeli Dziecko nie weźmie udziału w któryś przewidzianym harmonogramem zajęciach w ramach Kursu lub Półkolonii w trakcie trwania Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek płatności dokonanej z tytułu Umowy. Usługodawca może zaproponować alternatywny termin realizacji straconych zajęć.
W przypadku Kursów realizowanych w trybie online nie odwołane przez Klienta zajęcia z min 24 godzinnym wyprzedzeniem zostaną rozliczone według 50% stawki.
Za zgodą zapisanych na nie Klientów, Usługodawca może przełożyć zaplanowane w harmonogramie zajęcia na inny termin lub zmienić ich lokalizację.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w ramach Kursu lub Półkolonii lub przerwania zajęć w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń, w szczególności wskutek wydarzeń politycznych, działań militarnych, decyzji władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęski żywiołowej itp. W takiej sytuacji Usługodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym Klienta.
Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych w opisie Kursu lub Półkolonii widocznych w Serwisie. Zajęcia podczas Kursu odbywają się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez Usługodawcę. Zajęcia w ramach Półkolonii mogą polegać również na wizytach w określonym miejscach. Kursy Online odbywają się za pośrednictwem internetu.
Szczegółowy sposób realizacji Usługi wynika zawsze z opisu Kursu lub Półkolonii w Serwisie. Opis ten ma pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika kursów odpowiada jego Opiekun.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.
§ 8

Prawa Konsumenta

Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia.
Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 9

Reklamacje

Usługodawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Klient może również w tym zakresie skorzystać z pośrednictwa Administratora, przesyłając reklamację na adres biuro@mindcloud.pl.
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator oraz Usługodawca (Usługodawca wyłącznie w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z Umową).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mindcloud.pl/politykaprywatnosci.
§ 11

Wizerunek Dziecka

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego Dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem Dziecka w Kursie lub Półkoloniach w celach reklamy lub promocji Administratora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej Administratora oraz w serwisach społecznościowych.

§ 12

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.08.2019.
Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Archiwalne wersje regulaminu:

Wersja 1 – od 01.04.2018 do 28.08.2019
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji na temat kursu, na który została zgłoszona chęć uczestnictwa oraz na powiązane z nim inne kursy. Brak zgody uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.